.
.
 • Bỏ thu phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo
  16:04 | 24/06/2014
  Bỏ thu phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo
  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 74/2014/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 154/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.
  .
 • Bỏ thu phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo
  16:04 | 24/06/2014
  Bỏ thu phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo
  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 74/2014/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 154/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.
  .
 • Đề xuất quy định mới về cơ chế một cửa
  17:10 | 23/06/2014
  Đề xuất quy định mới về cơ chế một cửa
  Bộ Nội vụ đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
  .
 • Đề xuất quy định mới về cơ chế một cửa
  17:10 | 23/06/2014
  Đề xuất quy định mới về cơ chế một cửa
  Bộ Nội vụ đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
  .
 • Chủ xe phải thông báo bằng văn bản khi bán xe
  15:39 | 22/05/2014
  Chủ xe phải thông báo bằng văn bản khi bán xe
  Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe. Thông tư này quy định việc cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của Luật giao thông đường bộ.
  .
 • Chủ xe phải thông báo bằng văn bản khi bán xe
  15:39 | 22/05/2014
  Chủ xe phải thông báo bằng văn bản khi bán xe
  Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe. Thông tư này quy định việc cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của Luật giao thông đường bộ.
  .
.
Xem theo ngày tháng Xem
.