'Cán bộ tốt hay xấu thì cứ hỏi dân là biết hết!' 'Cán bộ tốt hay xấu thì cứ hỏi dân là biết hết!'
Bước đầu chúng ta đã phát huy được vai trò của nhân dân trong vấn đề lựa chọn cán bộ, cần tiếp tục nghiên cứu để tìm ra những hình thức, phương thức để nhân dân thực sự hiến kế, lựa chọn được những người có đức, có tài vào cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
.
.
.
.
.
Xem theo ngày tháng Xem
.