Tăng cường quản lý hoạt động xuất khẩu lao động, tư vấn du học Tăng cường quản lý hoạt động xuất khẩu lao động, tư vấn du học
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 681/UBND-VX ngày 14/2 yêu cầu các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị: Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động xuất khẩu lao động, tư vấn du học.
.
.
.
.
.
Xem theo ngày tháng Xem
.