Thứ Năm, 03/09/2020, 10:20 [GMT+7]

Công an Nghệ An: Thủ tục hành chính về Quản lí cư trú mới nhất 2020


1. CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI:

MẪU TỜ KHAI 1

MẪU TỜ KHAI 2

MẪU TỜ KHAI 3

2. THỦ TỤC QUẢN LÍ CƯ TRÚ CẤP XÃ

2.1. TẠM TRÚ:

2.1.1. THỦ TỤC CẤP ĐỔI SỔ TẠM TRÚ
2.1.2. THỦ TỤC CẤP LẠI SỔ TẠM TRÚ
2.1.3. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ
2.1.4. THỦ TỤC ĐIỂU CHỈNH NHỮNG THAY ĐỔI TRONG SỔ TẠM TRÚ
2.1.5. THỦ TỤC GIA HẠN TẠM TRÚ
2.1.6. THỦ TỤC HỦY BỎ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ TRÁI PHÁP LUẬT
2.1.7. THỦ TỤC KHAI BÁO TẠM VẮNG
2.1.8. THỦ TỤC LƯU TRÚ VÀ TIẾP NHẬN LƯU TRÚ

2.2. THƯỜNG TRÚ:

2.2.1. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ
2.2.2. THỦ TỤC XÁC NHẬN VIỆC TRƯỚC ĐÂY ĐÃ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ
2.2.3. THỦ TỤC HỦY BỎ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TRÁI PHÁP LUẬT
2.2.4. THỦ TỤC XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ
2.2.5. THỦ TỤC CẤP ĐỔI SỔ HỔ KHẨU
2.2.6. THỦ TỤC CẤP LẠI SỔ HỘ KHẨU
2.2.7. THỦ TỤC TÁCH SỔ HỘ KHẨU
2.2.8. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH NHỮNG THAY ĐỔI TRONG SỔ HỘ KHẨU
2.2.9. THỦ TỤC CẤP GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU

3. THỦ TỤC QUẢN LÍ CƯ TRÚ CẤP TP, THỊ XÃ:

3.1. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ
3.2. THỦ TỤC XÁC NHẬN VIỆC TRƯỚC ĐÂY ĐÃ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ
3.3. THỦ TỤC XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ
3.4. THỦ TỤC HỦY BỎ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TRÁI PHÁP LUẬT
3.5. THỦ TỤC CẤP ĐỔI SỔ HỘ KHẨU
3.6. THỦ TỤC CẤP LẠI SỔ HỘ KHẨU
3.7. THỦ TỤC TÁCH SỔ HỘ KHẨU
3.8. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH NHỮNG THAY ĐỔI TRONG SỔ HỘ KHẨU
3.9. THỦ TỤC CẤP GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU

SỐ ĐIỆN THOẠI NÓNG HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC QUẢN LÍ CƯ TRÚ:

0966865659

.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Nghệ An