Thứ Tư, 14/11/2018, 08:41 [GMT+7]

Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ

(Congannghean.vn)-Xác định kỷ luật, kỷ cương hành chính là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác quản lý, điều hành của tỉnh, thời gian qua, việc đẩy mạnh kiểm tra chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động công vụ đã được các cơ quan chức năng thực hiện hiệu quả. Qua đó, góp phần tích cực xây dựng nền công vụ hiệu lực, hiệu quả để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc
Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc

Công vụ là một loại hoạt động nhân danh quyền lực Nhà nước. Một nền công vụ hiệu lực, hiệu quả đều dựa trên cơ sở đề cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, mẫn cán, làm tròn bổn phận của cán bộ, công chức. Với quyết tâm xây dựng một nền công vụ trách nhiệm, liêm chính, vì người dân và doanh nghiệp, thời gian qua, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã nhiều lần trực tiếp đi kiểm tra công vụ đột xuất, xử lý rất quyết liệt các trường hợp vi phạm, trong đó kiểm tra cả văn phòng UBND tỉnh và 5 sở, ngành; qua đó, góp phần hình thành tính nền nếp trong hoạt động công vụ của tỉnh.

Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tính đến tháng 6/2018, UBND tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra tại 21 huyện, thành, thị và 4 sở, ngành; qua đó, phát hiện 19 cán bộ, công chức vi phạm.

Cũng liên quan đến mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ, ở cấp tỉnh có 45/45 cơ quan, tổ chức hành chính đã xây dựng, phê duyệt và triển khai Đề án Vị trí việc làm theo quy định với 244 vị trí việc làm và 1.928 biên chế; cấp huyện có 21/21 đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt Đề án Vị trí việc làm với 90 vị trí việc làm và 1.683 biên chế… Giai đoạn 2015 - 2018, toàn tỉnh đã tinh giản biên chế 2.671 người (196 công chức, 2.315 viên chức), chuyển 21 đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên sang đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên với 4.344 biên chế không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh đã thực hiện nghiêm túc quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn. Cụ thể, 100% các sở, ngành đã và đang thực hiện không vượt quá số lượng, phòng, ban trực thuộc theo quy định. Tính đến ngày 19/10, toàn tỉnh đã giảm 3 chi cục, 12 phòng thuộc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập cũng được tỉnh sắp xếp, hợp nhất; kết quả, đã giảm 23 đơn vị và 6 phòng thuộc lĩnh vực sự nghiệp y tế, giáo dục nghề nghiệp…

Một trong những yêu cầu đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ là siết chặt công tác tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cũng đã được UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc. Từ tháng 6/2012 đến ngày 19/10/2018, tỉnh đã tuyển dụng 256 công chức qua thi, xét tuyển 9 công chức, tiếp nhận không qua thi đối với 141 công chức và tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh 77 công chức; tuyển dụng 3.760 viên chức.

Nhằm nâng cao mức độ tín nhiệm của người dân vào bộ máy công quyền, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp, ngành quan tâm thực hiện mang tính định kỳ. Theo đánh giá của Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh ta đã thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng, quản lý biên chế công chức, viên chức.

Ngoài ra, Nghệ An cũng là một trong những tỉnh có kết quả tinh giản tương đối cao. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu đến năm 2021 phải tinh giản tối thiểu 10% biên chế, tương ứng mỗi năm phải tinh giản 1.555 người, tỉnh cần có kế hoạch, lộ trình cụ thể, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu đề ra. Liên quan đến việc sắp xếp các tổ chức bên trong các sở, ngành, tuy đã đạt một số kết quả bước đầu, song tỉnh cần lưu ý đến việc sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, UBND tỉnh cần thực hiện tốt Đề án Vị trí việc làm; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức; rà soát lại việc sử dụng hợp đồng lao động để làm chuyên môn; tăng cường thanh, kiểm tra, chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên tất cả các lĩnh vực. Liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, Nghệ An là một trong những địa phương thực hiện quyết liệt, xác định rõ lộ trình và những đơn vị cần chuyển sang cơ chế tự chủ.

Thực tế cho thấy, các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm và thu ngân sách. Góp phần quan trọng làm nên kết quả trên phải kể đến sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát sao của lãnh đạo tỉnh trên lĩnh vực tăng cường việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức. Những kết quả đó là nền tảng và cũng là động lực để hoạt động công vụ tiếp tục góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, củng cố niềm tin và nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân vào hệ thống hành chính của tỉnh nhà.

.

Thùy Dương

.