Thứ Sáu, 06/03/2020, 10:11 [GMT+7]

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông

(Congannghean.vn)-Nhằm nâng cao hơn nữa việc chấp hành pháp luật về ATGT và công tác đảm bảo trật tự ATGT, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020.

Chấp hành Luật Giao thông đường bộ là góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng
Chấp hành Luật Giao thông đường bộ là góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng
Cụ thể, UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về ATGT cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là thanh, thiếu niên, các chủ xe, chủ đầu tư, lái xe kinh doanh vận tải, lái xe ôtô và người điều khiển phương tiện cá nhân. Cùng với đó, tiếp tục phổ biến quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về ATGT, đẩy mạnh xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng dân cư; xây dựng điển hình các địa phương, đơn vị, cơ quan, trường học không có người vi phạm trật tự ATGT và không có tai nạn giao thông. Cùng với đó, tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc sử dụng môtô, xe máy phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, uống rượu, bia khi tham gia giao thông... có thể gây ra tai nạn; mức xử phạt và hình thức xử phạt khi vi phạm giao thông.
 
Để kế hoạch triển khai có hiệu quả, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp - Trưởng Tiểu ban tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT tỉnh, có trách nhiệm khâu nối, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành là thành viên của Tiểu ban tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo hiệu quả. Cùng với đó, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trật tự ATGT, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục kịp thời những bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu các văn bản pháp luật mới về trật tự ATGT cho cán bộ, nhân dân, học sinh và sinh viên tham gia tại các huyện, thành phố, thị xã; các trường học trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị liên quan.
 
Trong kế hoạch lần này, đáng chú ý, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, cơ quan đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với nhận thức của từng đối tượng tham gia giao thông, từng vùng, miền khác nhau. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, mức xử phạt và hình thức xử phạt khi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT. Đồng thời, gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị, thành viên Tiểu ban tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT.
.

V. Thành

.