Thứ Hai, 14/09/2020, 07:36 [GMT+7]

Đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

(Congannghean.vn)-Nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn, UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 472/KH-UBND ngày 21/8, triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.
Lực lượng phòng cháy, chữa cháy diễn tập phương án chữa cháy
Tiếp tục củng cố, kiện toàn lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở theo phương châm "4 tại chỗ"
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị phải thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; đề cao tính chủ động của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm tập trung, thống nhất, phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện, không để bị động bất ngờ; kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát sinh bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trong quá trình thực hiện.
 
Theo Kế hoạch, các cơ quan, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tập trung rà soát, nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy chữa cháy, các quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy, chữa cháy. Đáng chú ý, trong năm 2020, các địa phương rà soát các cơ sở, công trình, phương tiện giao thông có tính chất đặc thù để xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các loại hình, đối tượng đặc thù nhưng chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Trong quý IV/2020, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo tiến hành tăng cường công tác phối hợp trong chỉ huy, hiệp đồng, bảo đảm thống nhất, chặt chẽ khi xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, nhất là các vụ việc phải huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia; kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh và các huyện, thành, thị phù hợp với yêu cầu thực tế. Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch di dời kho chứa sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, các cơ sở sản xuất, kinh doanh loại hàng, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ra khỏi khu dân cư, nơi tập trung đông người bảo đảm khoảng cách an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy.
 
Sang năm 2021, các cơ quan, đơn vị nghiên cứu xây dựng, đề xuất HĐND tỉnh ban hành quy định về việc xử lý các cơ sở trên địa bàn không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy, chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực. Quý I/2021, phối hợp triển khai thực hiện “Thí điểm giao nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở” khi có yêu cầu. Đồng thời, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sâu rộng với phương châm “4 tại chỗ”, nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành. Khi xem xét quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phải xem xét tới quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy; tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã ban hành để đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.
Lực lượng phòng cháy, chữa cháy diễn tập phương án chữa cháy
Lực lượng phòng cháy, chữa cháy diễn tập phương án chữa cháy
Ngoài ra, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư, thi công các công trình xây dựng tại địa phương; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật về xây dựng và phòng cháy, chữa cháy; thực hiện nghiêm túc chế độ thanh, kiểm tra theo quy định của pháp luật, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, sai phạm; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở vi phạm, sai phạm và những người có liên quan; công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trên phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát.
 
Để thực hiện tốt Kế hoạch, UBND tỉnh giao các Sở: TT&TT, Tư pháp, Xây dựng, Công Thương, GTVT, KH&ĐT, Tài chính, LĐ,TB&XH, NN&PTNT, GD&ĐT, KH&CN, Ngoại vụ, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Thanh tra tỉnh cùng các sở, ngành khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn các kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tích cực tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh; tiếp tục củng cố, kiện toàn lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở; xây dựng lực lượng này đáp ứng cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo phương châm “bốn tại chỗ”. UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành, thị căn cứ nội dung Kế hoạch chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương mình.
.

V. Thành