Thứ Bảy, 17/10/2015, 08:58 [GMT+7]

Giữ vững nguyên tắc Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với CAND

“Kiên định xây dựng lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phải luôn giữ vững nguyên tắc Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Công an nhân dân” – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, sáng 16/10.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI và thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI được tổ chức ngay sau khi đất nước ta kỷ niệm trọng thể 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; lực lượng Công an nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Báo cáo chính trị và các văn kiện Đại hội đã được chuẩn bị công phu, có chất lượng, phản ánh khách quan, toàn diện, sát thực tế các mặt công tác trong nhiệm kỳ vừa qua; xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của lực lượng Công an nhân dân và Đảng bộ Công an Trung ương. Thành công của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương- Đảng bộ lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng và Nhà nước - sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đánh giá cao việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Công an nhân dân và việc thực hiện đúng các quy định của Trung ương về chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI.

Phân tích sâu sắc tình hình thế giới, khu vực và trong nước 5 năm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ: Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế xã hội nước ta đã chuyển biến tích cực, đạt được những thành quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Quốc phòng an ninh được tăng cường, độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả. Chính trị xã hội ổn định. Vị thế nước ta trên trường quốc tế được nâng lên.

Trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân. Lực lượng Công an nhân dân luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, chiến lược về bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế -xã hội, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ. Tích cực đổi mới và chủ động tiến hành đồng bộ các biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, không để xảy ra khủng bố. Ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu gây mất ổn định và bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sự phối hợp với các Bộ, ban, ngành, địa phương, đặc biệt là với Quân đội nhân dân ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu và hiệu quả. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, huy động được sự tham gia tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự…Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng, tạo thế chủ động trong việc giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự, góp phần tăng cường lòng tin chính trị, phục vụ hợp tác chiến lược, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI.
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân có những chuyển biến tích cực. Chú trọng công tác chính trị, tư tưởng; triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”… Nhiều tấm gương tiêu biểu của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong công tác, chiến đấu và hy sinh thầm lặng vì sự bình yên của đất nước, của nhân dân đã để lại trong lòng nhân dân ta nhiều niềm tin yêu và tình cảm tốt đẹp.

Thay mặt Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt biểu dương những đóng góp to lớn, những chiến công, thành tích xuất sắc của Đảng bộ Công an Trung ương, của lực lượng Công an nhân dân trong nhiệm kỳ 5 năm qua.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đều lớn, đan xen nhau, chuyển hóa lẫn nhau. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải đoàn kết nhất trí, chung sức, chung lòng, phát huy cao nhất thời cơ thuận lợi và thành tựu đã đạt được, ra sức khắc phục những hạn chế yếu kém, vượt qua khó khăn thách thức xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ mà Báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương đã trình bày trước Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Công an Trung ương cần tập trung chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Kiên định xây dựng lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phải luôn giữ vững nguyên tắc Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Công an nhân dân. Thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh, trật tự, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; đồng thời chủ động triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Chủ động nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước; bảo đảm vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; bảo vệ an ninh tư tưởng- văn hóa; an ninh, an toàn thông tin; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội lần thứ XII của Đảng; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập và làm thất bại mọi âm mưu chống phá đất nước ta của các thế lực thù địch. Chủ động phòng, chống khủng bố; gây bạo loạn, mất an ninh, trật tự; bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia; phục vụ tốt sự nghiệp hội nhập và phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Từ kết quả và bài học kinh nghiệm trong 30 năm đổi mới, cần tổng kết thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận trên các lĩnh vực công tác, để Đảng bộ Công an Trung ương, lực lượng Công an nhân dân thực hiện tốt trọng trách của mình trong tình hình mới. Tiếp tục tăng cường và đổi mới các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo điều kiện cho mọi người phát huy cao nhất quyền công dân, quyền làm chủ của mình trong xây dựng và bảo vệ đất nước. Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng họat động của các cơ quan điều tra, thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân theo chủ trương cải cách tư pháp của Đảng, Nhà nước.

Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân; kết hợp hiệu quả giữa xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân với xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Tăng cường mối quan hệ với các Bộ, ngành, với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và gắn bó mật thiết với nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết hợp thiết thực, hiệu quả với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tổ chức và động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Đây là nhiệm vụ cơ bản, có ý nghĩa chiến lược, tạo nên sức mạnh lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) gắn với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp có phẩm chất, đạo đức và năng lực; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đi nhanh vào hiện đại trong những lĩnh vực cần thiết. Chú trọng làm tốt hơn nữa công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng Công an nhân dân. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nâng cao hiệu quả công tác và sức mạnh chiến đấu của Công an các cấp.

Chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan an ninh, tình báo, cảnh sát các nước, các tổ chức quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống khủng bố; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của đối tác phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước; chủ động tham gia có trách nhiệm vào các cơ chế an ninh khu vực và thế giới; đẩy mạnh hoạt động trên các lĩnh vực đa phương và chủ động tham gia giải quyết các vấn đề an ninh mang tính toàn cầu. Tận dụng kênh hợp tác quốc tế để đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và góp phần thiết thực đưa quan hệ hợp tác giữa nước ta với các nước đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Phát biểu đáp từ, Đại tướng Trần Đại Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt Đảng bộ Công an Trung ương, toàn thể cán bộ, đảng viên toàn lực lượng Công an nhân dân nhấn mạnh: Đảng bộ Công an Trung ương rất phấn khởi, tự hào được đồng chí Thủ tướng Chính phủ thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng là những định hướng quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tích cực đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

“Đảng bộ Công an Trung ương, toàn thể cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an nhân dân xin hứa với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết thống nhất; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh Công an nhân dân, tận tụy với công việc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần VI, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới” – Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định.

.

Nguồn: Cand.com.vn

.