Thủ tướng: Cải cách tiền lương đi đôi với cải cách bộ máy Thủ tướng: Cải cách tiền lương đi đôi với cải cách bộ máy
Cuộc họp tập trung thảo luận về báo cáo xây dựng cụ thể chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang theo Nghị quyết 27-NQ/TW của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương. Báo cáo do Bộ Nội vụ, cơ quan chủ trì soạn thảo, trình bày.
.
.
.
.
.
Xem theo ngày tháng Xem
.