Đề xuất thi hoặc xét thăng hạng biên tập viên, phóng viên, quay phim Đề xuất thi hoặc xét thăng hạng biên tập viên, phóng viên, quay phim
Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông. Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.
.
.
.
.
.
Xem theo ngày tháng Xem
.