Thứ Sáu, 22/12/2017, 09:14 [GMT+7]
Công an tỉnh Nghệ An

Học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 6

(Congannghean.vn)-Sáng 21/12, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”. Tham dự có hơn 200 đảng viên thuộc các đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh.

Hơn 200 đảng viên thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tham dự Hội nghị.
Hơn 200 đảng viên thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tham dự Hội nghị.

Trước đó, từ ngày 4 - 11/10/2017, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã họp để thảo luận, cho ý kiến những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế của đất nước trong năm 2017. Hội nghị đã thông qua 4 nghị quyết và một số vấn đề xây dựng Đảng, trong đó có yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sơn, Báo cáo viên Tỉnh ủy, Trưởng phòng Thông tin, Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phổ biến, truyền đạt 4 nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 18 về “Một số vấn về đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21 về “Công tác dân số trong tình hình mới”. Đây là các nghị quyết rất quan trọng, triển khai thực hiện trong thời gian dài, nhiều nghị quyết có liên quan đến hoạt động của lực lượng CAND hiện nay.

.

Đ. Thắng

.