Thứ Tư, 09/01/2019, 09:53 [GMT+7]

Nâng cao hiệu quả giám sát

(Congannghean.vn)-Giám sát là một trong những chức năng chủ yếu của HĐND. Trong những năm qua, HĐND các cấp đã tăng cường công tác giám sát việc thi hành pháp luật, các nghị quyết của HĐND, trong đó chú trọng các nội dung liên quan đến quyền lợi của cử tri.

Các đại biểu HĐND tỉnh trao đổi về kết quả thực hiện các nội dung giám sát bên lề Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII
Các đại biểu HĐND tỉnh trao đổi về kết quả thực hiện các nội dung giám sát bên lề Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII

Theo đó, thời gian qua, HĐND các địa phương đã tích cực đổi mới nội dung, tập trung vào các vấn đề mà người dân, cử tri quan tâm. Qua công tác giám sát, đã làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, sở, ngành ở lĩnh vực phụ trách, làm rõ trách nhiệm của những người đứng đầu của các cơ quan, tổ chức. Trong đó, phát hiện nhiều hạn chế trong thực thi nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề nổi cộm, được cử tri và nhân dân quan tâm.

HĐND đã thực hiện giám sát thông qua nhiều kênh: Qua báo cáo kết quả của các cơ quan Nhà nước; tổ chức giám sát chuyên đề và lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do HĐND bầu... Năm qua, HĐND tỉnh Nghệ An đã tiến hành giám sát về công tác tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. HĐND tỉnh đã ra nghị quyết đánh giá những kết quả đạt được, nêu lên những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, như: Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong các cơ quan chuyên môn của các ngành cấp tỉnh, cấp huyện; quy định hợp lý số lượng cấp phó phòng; sắp xếp lại các ban chỉ đạo, các tổ chức phối hợp liên ngành đảm bảo hợp lý, hiệu quả; chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, xác định mức độ tự chủ của từng đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thực hiện và tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tinh giản biên chế, đổi mới phương thức đánh giá công chức, viên chức, đảm bảo thực chất; tiếp tục chấn chỉnh tình trạng hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị...

Quy trình thực hiện giám sát cũng đã triển khai đầy đủ các bước như: Ban hành quyết định thành lập ban giám sát; thông báo lịch giám sát; hướng dẫn cụ thể với các đơn vị được giám sát nhằm đảm bảo công khai theo quy định.

Việc giám sát về công tác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động và chế độ, chính sách đối với người lao động của các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2018 cũng được tập trung thực hiện.

Đoàn giám sát đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh những kết quả đạt được, nêu lên những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh tập trung giải quyết nhiều vấn đề nổi lên như: Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân, không để hình thành điểm “nóng” về ô nhiễm môi trường và ANTT.

Đồng thời, quan tâm bố trí nguồn kinh phí để xây dựng quy chế phối hợp giữa các cấp, ngành; thực hiện phân cấp, phân quyền cho các cấp, ngành phù hợp hơn, nhất là sự phối hợp trong quản lý môi trường giữa Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam và UBND các huyện, thành, thị có khu công nghiệp đóng trên địa bàn; xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH trong kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm trình HĐND tỉnh.

Mặt khác, chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, thanh, kiểm tra và đánh giá chất lượng các doanh nghiệp việc xây dựng thang bảng lương, định mức lao động đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; việc kiểm tra thực hiện chế độ đối với lao động làm các công việc độc hại, nguy hiểm...

Trong năm qua, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tốt hoạt động giám sát thường xuyên theo quy định của pháp luật như: Giám sát kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ KT-XH, quốc phòng - an ninh năm 2017; kết quả thực hiện thông báo kết luật chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII của UBND tỉnh và các ngành liên quan, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân...

Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức các Đoàn giám sát chuyên đề về hiệu quả hoạt động hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh từ năm 2012 đến nay. Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh rà soát, phân loại HTX theo hệ thống tiêu chí thống nhất, phù hợp với thực tế để có cơ sở định hướng phát triển các loại hình HTX sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, hướng dẫn kiểm tra đôn đốc báo cáo tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của HTX theo quy định Nhà nước và các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành. Quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ, phát triển HTX, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảm bảo tính chuyên nghiệp và hoạt động có hiệu quả.

Thường trực HĐND tỉnh cũng đã điều hòa phối hợp các Ban HĐND tỉnh trong việc thực hiện 8 cuộc giám sát, 7 cuộc khảo sát đảm bảo đúng pháp luật, khoa học, cơ bản khắc phục sự chồng chéo về thời gian, địa điểm, đơn vị giám sát, khảo sát. Mặt khác, chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát và việc triển khai các nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 6 của HĐND tỉnh.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng giám sát, việc phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu là rất quan trọng. Ngoài những người đại biểu có năng lực, chuyên môn vững vàng làm nòng cốt, cần tiếp tục huy động và mời những chuyên gia có trình độ để xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện, nhất là những cuộc giám sát chuyên đề, có tính chuyên môn sâu hoặc phạm vi giám sát rộng. Sau giám sát, cần theo dõi các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện các kiến nghị, đảm bảo giải quyết tốt nhất ý kiến, mong muốn của cử tri.

.

Tuệ Trang

.